Historiek van UDL-Brugge

Oorsprong

De oorsprong van de Universiteit voor de Derde Leeftijd ligt in Toulouse, waar in 1973 prof. Vellas startte met een ‘Université du Troisième Age’.
Bij ons, in Vlaanderen, bestond er al in 1950 een vzw ‘De derde leeftijd’ met als ondertitel ‘Werk der Ouden van dagen’ dat in 1976 werd omgedoopt tot ‘Vereniging ter Promotie van de senioren’.

Deze vzw had in elke provincie een secretariaat en voor West-Vlaanderen lag dit in Roeselare. De West-Vlaamse vzw kende het initiatief van prof. Vellas uit Toulouse.

De eerste cursus in België dateert van juni 1975 en die vond plaats in Charlerloi. Ze lag aan de basis van de eerste Vlaamse leergangen in Antwerpen in september 1975. Begin 1976 volgden Kortrijk en Gent en in 1976-77 kwamen Leuven en Brugge aan de beurt.

Zes jaar later waren er al bij de 100 UDL-afdelingen met samen ongeveer 75 000 ingeschrevenen.Start – UDL-BRUGGE

Op dinsdag 11 mei 1976 werd in de trouwzaal van het Brugse Stadhuis een eerste werkvergadering gehouden met als opdracht ‘een voorbereidende bespreking met betrekking tot het inrichten van een instelling voor culturele vorming van de gepensioneerden’. Deze vergadering werd geleid door bestendig afgevaardigde Hilaire De Fauw die het doel als volgt formuleerde: ‘de culturele verheffing van ALLE mensen van de derde leeftijd’. Hij deelde mee dat de Provincie dit initiatief wilde begeleiden in verschillende West-Vlaamse steden en dat de Provincie hiertoe al een werkgroep had opgericht met o.m. mevrouw Maes-Vanrobaeys, Hugo Vrielynck en mevr. Simonne De Nave uit Brussel. Men zocht een naam en koos uiteindelijk voor Universiteit voor de Derde Leeftijd.
Nadat op 22 juni 1976 de Stedelijke Raad van de Derde Leeftijd het licht op groen gezet had voor dit initiatief, kwam op 11 januari 1977 een plaatselijk comité samen met mevr. Maes-Vanrobaeys, mevr. Simonne De Nave en de heren Hugo Vrielynck en Michiel D’haene.

Openingszitting

Op donderdag 3 maart 1977 had in het stedelijk Muziekconservatorium de plechtige openingszitting plaats van de Brugse UDL met een lezing door prof. Brugmans, ererector van het Europacollege, ‘Europa en het jaar 2000’.
De start was bescheiden met een dertigtal leden, maar het duo Vrielynck-D’haene wist de UDL uit te bouwen tot een bloeiende culturele vereniging die in 1990, jaar waarin de eerste voorzitter Hugo Vrielynck overleed, ongeveer 600 leden telde.
In 1989 had Julien Vandeweghe de taak van voorzitter overgenomen.
In 1993 werd hij opgevolgd door Jozef Deman die op zijn beurt de fakkel doorgaf aan Willy Verriest in 1997. Hij vervulde deze functie tot 2003.
In september 2003 werd de heer Stef D’haene, zoon van één van de mede-oprichters van UDL, voorzitter.
UDL-Brugge is deze mensen grote dank verschuldigd want onder hun stuwende kracht en die van hun bestuursleden, bloeide en groeide de UDL tot een vereniging van meer dan 1000 leden.


Sinds september 2015
is de heer
Patrick Deruwe voorzitter van de vereniging UDL-Brugge vzw
(Universiteit Derde Leeftijd).
Ondernemingsnummer: 0700 248 047
RPR Gent, afdeling Brugge.
Barriërestraat 25, 8200 Brugge