Werking 46ste academiejaar 2023-2024 – Mededelingen van het secretariaat

1. Vernieuwen lidmaatschap voor de huidige leden

Twee mogelijkheden:
u kunt inschrijven voor de toegang tot het volledige activiteitenaanbod (kaart A) maar ook voor een beperkter pakket (kaart B).

Voor het aantal A-kaarten houden wij hierbij rekening met de maximale capaciteit van het BMCC, namelijk 516 plaatsen.
De inschrijvingen voor de A-kaarten worden afgesloten na het bereiken van dit aantal plaatsen.  De inschrijvingen gebeuren op basis van de volgorde van ontvangst van de betaling.

Hoe?
KAART A
Geeft toegang tot alle activiteiten:de lezingen en de cursussen, film, denkatelier,  daguitstappen, wandelingen, reizen mits betaling van de inschrijving.
De lidmaatschapsbijdrage voor het academiejaar 2023-2024 bedraagt € 85
te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8200 Brugge.

Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven)
LZA 678     Lid(nr.) …    (Naam en voornaam) …KAART B
Geeft enkel toegang tot de cursussen, film, denkatelier, daguitstappen, wandelingen, reizen, mits betaling van de inschrijving. 
Dus NIET tot de lezingen.
De lidmaatschapsbijdrage B voor het academiejaar 2023-2024 bedraagt 
€ 15, te storten op rekening:
BE64 4752 1384 0152 van UDL-Brugge, 8200 Brugge.
Vermeld steeds de code, uw lidnummer en uw volledige naam (zoals hieronder aangegeven)
NLB 679    Lid(nr.) …    (Naam en voornaam) …

De A- en B-leden van vorig academiejaar kunnen bij voorrang intekenen op een A-kaart tot het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Stort dus de lidmaatschapsbijdrage onmiddellijk na ontvangst van het ‘Programmaboekje 1’ 2023-2024, 46ste academiejaar.
Na ontvangst van de bijdrage krijgt u midden september een lidkaart toegestuurd die u moet tonen aan de bestuursleden die het onthaal verzorgen aan de inkom van de zaal, telkens u een lezing wenst bij te wonen.

2. Voor de geïnteresseerde personen
 
Hoe lid worden?

Iedereen die de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft kan lid worden van UDL-Brugge vzw. Dit is de enige voorwaarde.
Wie lid wil worden dient zich eerst te laten registreren als kandidaat-lid.
Neem contact op via het contactformulier / kandidaat lid worden van onze website  www.udlbrugge.be.
U bekomt een lidmaatschapsnummer en u wordt op de wachtlijst van de kandidaat-leden geplaatst. Al naar gelang er plaatsen vrij komen, kunt u effectief lid worden. U wordt daarvan tijdig ingelicht.
Door u in te schrijven als kandidaat-lid geeft u de toelating aan het secretariaat van UDL-Brugge vzw om uw persoonlijke gegevens op te slaan in het ledenbestand (zie ook punt 7. Privacy).

3. Algemene mededelingen

– Alle activiteiten die UDL-Brugge organiseert zijn enkel toegankelijk voor de leden.
–  Het lidmaatschap is persoonlijk, de lidkaart mag niet doorgegeven worden aan derden.
Bij elke lezing moet de lidkaart spontaan getoond worden aan de bestuursleden die instaan voor het onthaal aan de ingang van de zaal.
–  Gelieve bij elk contact met het secretariaat en met de penningmeester uw lidnummer te vermelden.
– Gebruik per lid én per activiteit een afzonderlijke overschrijving. Vermeld telkens de code van de activiteit, uw lidmaatschapsnummer en uw volledige naam. Wanneer u en uw partner zich inschrijven voor het lidmaatschap of voor eenzelfde activiteit, mag één overschrijvingsformulier gebruikt worden, mits vermel-ding van de code, uw beide lidmaatschapsnummers en uw beide volledige namen.
– Intekenen voor een gedeelte van een cursus of voor één film is niet mogelijk.
– Voor alle activiteiten wordt de datum van ontvangst van de storting weerhouden voor de rangschikking. Indien alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd volgens hetzelfde principe.

4. Wijzigingen

Verzoek elke wijziging van adres, telefoon-nummer, bankrekeningnummer of e-mailadres te willen melden aan het secretariaat. 

5. Terugbetalingen en annuleringen

De inschrijvingsbijdragen voor cursussen en filmforum worden niet terugbetaald.
De regeling van de terugbetalingen bij de daguitstappen en themawandelingen wordt vermeld in het ‘Programma-boekje 2’ dat in december verschijnt.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur een anders-luidende beslissing nemen.

6. Privacy verklaring

UDL-Brugge vzw respecteerde in het verleden steeds de privacy van de leden en zal dit in de toekomst onverminderd blijven doen.
     1° Hoe hebben wij uw gegevens gekregen?
U hebt u gemeld in verband met een lidmaatschap bij UDL-Brugge vzw.
Om u als lid of kandidaat-lid te laten registreren,  hebt u uw persoonlijke gegevens, zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres, aan het secretariaat meegedeeld om verdere communicatie tussen u en de vereniging mogelijk te maken.

Met dat doel hebt u aan UDL-Brugge vzw toelating verleend om deze persoonlijke gegevens in het ledenbestand van UDL-Brugge vzw op te slaan.

2° Verwerking van deze gegevens
Er wordt steeds zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens die u meedeelde en de opslag ervan is beveiligd.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door en binnen het bestuur van UDL-Brugge vzw en worden aan geen andere personen of andere instanties of organisaties doorgegeven.Ze worden ook geenszins voor commerciële doeleinden aangewend.
E-mailberichten worden u enkel toegestuurd uit nood-zaak om een optimale dienstverlening ten uwen opzichte te kunnen garanderen (bv. bij wijziging van een activiteit waarvoor u ingeschreven bent).
De e-mailberichten worden steeds in BCC verstuurd zodat uw gegevens voor anderen verborgen blijven.U kunt steeds navraag doen over welke gegevens het secretariaat van UDL-Brugge vzw van u bezit en u kunt ze steeds laten wijzigen. 

  3° Uitschrijven
UDL-Brugge vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Bij het stopzetten van het lidmaatschap kunt u steeds vragen uw gegevens uit het ledenbestand van UDL-Brugge vzw te verwijderen.
Mocht u vragen hebben of een klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat: udl.secretariaat@gmail.com, het contactformulier en/of kandidaat lid van onze website.

7. Opzeggen van het UDL–lidmaatschap

Wie op het einde van het werkjaar zijn/haar lid-maatschap niet wenst te verlengen, verwittigt tijdig het secretariaat.
Dit voorkomt overbodig werk en biedt kansen aan de kandidaat-leden om effectief lid te worden. Vermeld uw naam en lidnummer.

8. Verzekering – Bestuursverantwoordelijkheid

– Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schadegevallen ter gelegenheid van of tijdens de activiteiten die UDL-Brugge organiseert.
– Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de vestiaire tijdens de lezingen, de cursussen, de filmvoorstellingen, e.d.
– De deelnemende leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen tijdens daguitstappen, thema-wandelingen.
– Door het betalen van de lidmaatschapsbijdrage en/of het storten van het inschrijvingsgeld voor een activiteit aanvaarden de leden de regelgeving die het bestuur van UDL-Brugge vzw terzake heeft vastgelegd.


UDL-Brugge vzw
Barrièrestraat 25  8200 Brugge
0700 248 047  RPR Gent, afdeling Brugge
Secretariaat UDL-Brugge,  Telefoon: 050 39 35 20Bij voorkeur een e-mail naar  udl.secretariaat@gmail.com
Adres briefwisseling:  
Lauwers Maurice, UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD vzw
Gistelse Steenweg 142 bus 07.02, 8200 Sint-Andries

Rekeningnummer UDL-Brugge:
BE64 4752 1384 0152  
BIC KREDBEBB